Privacy policy

Privacyverklaring​ MT Fysio

Privacy is een ontzettend belangrijk thema. Vandaag de dag worden vanuit diverse bedrijven en instanties informatie over u verzameld. Het is daarom van elementair belang dat zo vertrouwelijk en veilig mogelijk met deze gegevens wordt omgegaan. MT Fysio volgt en respecteert daarvoor de geldende wetgeving, met daarbij extra aandacht voor uw rechten en vrijheden. In onderstaande privacyverklaring lichten wij daarom toe hoe wij met uw (medische) gegevens omgaan. Gespecificeerde wet- en regelgeving met betrekking tot de AVG en de WGBO zijn bovendien te vinden via de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Verzamelen van informatie door MT Fysio
Indien u binnen de praktijk van MT Fysio een behandeling wilt ondergaan, dienen wij gegevens over u te verzamelen. Denk hierbij inhoudelijk aan gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken, vragenlijsten te kunnen versturen, medische gegevens om het behandelplan op te stellen en de behandelvooruitgang inzichtelijk te maken. Naast de inhoudelijke gegevens moeten wij ook gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn om behandelingen te kunnen declareren. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft ten aanzien van voorgenoemde een modelregeling opgesteld waarin u meer kunt lezen over behandelingenregistratie en voortgang. Middels de hierop volgende link kunt u deze modelregeling inzien. Klik hier

Verantwoordelijkheid voor verwerking van persoonsgegevens

MT Fysio maakt gebruik van software om uw behandelingen te kunnen registreren en verwerken, afspraken te kunnen plannen, uw vooruitgang te monitoren en te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Waar nodig hebben wij overeenkomsten getroffen met onze leveranciers en zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden verwerkt. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de AVG.

 

Persoonsgegevens die MT Fysio verzamelt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Documentnummer van uw legitimatiebewijs
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Huisarts en/of verwijzer
 • Informatie over uw medische situatie, waaronder in ieder geval eventuele lichamelijke en/of psychische klachten die relevant zijn voor uw herstel.

Doeleinden waarmee persoonsgegevens verzameld worden:

MT Fysio verzamelt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Aanbieden van de best mogelijke (medische-) zorg.
 • Geven van de best mogelijke behandeling en/of begeleiding en/of dienstverlening op het gebied van fysieke klachten, duurzame inzetbaarheid, levensstijl en algemene gezondheid.
 • Adequate administratie.
 • Uitvoeren van interne audits.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (teninste15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, conform de WGBO).

Delen van informatie

MT Fysio kan in sommige gevallen uw persoonsgegevens delen met andere instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw huisarts. Ook kan het gebeuren dat uzelf verzoekt om gegevens te delen. Dat gebeurt echter alleen als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Bij voorkeur middels ondertekening van onze toestemmingsverklaring. Tevens dienen wij bepaalde gegevens met uw zorgverzekeraar te delen om ervoor te zorgen dat wij uw behandeling kunnen declareren. In uitzonderlijke gevallen, bij ernstig gevaar voor uzelf of uw omgeving, kan op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht doorbroken moeten worden.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht op informatie. Middels deze verklaring laten wij u daarom weten welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel. U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via [email protected]. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Ten aanzien van bepaalde verzoeken kan het zijn dat hiervoor wettelijke beperkingen gelden. Hierover zult u op dat moment geïnformeerd worden. Gegevens die in ieder geval niet gewijzigd kunnen worden zijn bevindingen, fysiotherapeutische diagnoses en conclusies van de behandelend (fyio-)therapeut. U kunt wel een eigen verklaring, al dan niet van medische aard, aan uw dossier toevoegen.

Beveiliging binnen MT Fysio

MT Fysio treft passende maatregelen om misbruik, verlies of ongewenste inzage dan wel openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Samen met onze ICT partner dragen wij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen als ook het up-to-date houden van deze maatregelen. Alle medewerkers van MT Fysio hebben bovendien een verklaring getekend waarmee zij zich verplichten om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Cookies

MT Fysio gebruikt cookies en vergelijkbare technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wij gebruiken uw gegevens om informatie te laten zien die interessant vindt, analyses uit te voeren en doelgroepen te kunnen benaderen. Daarnaast plaatsen wij cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat zij geen of slechts in zeer beperkte mate invloed hebben op uw privacy.

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of te vergemakkelijken.

Analytische cookies. MT Fysio gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. MT Fysio kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Advertentie of tracking cookies. MT Fysio maakt gebruik van de Facebook pixel en soortgelijke technieken voor promotionele doeleinden. Wij kunnen de gegevens die Facebook voor ons bijhoudt analyseren.

 

Vragen

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens binnen MT Fysio kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij kunnen uw vragen beantwoorden. Indien zij dat niet kunnen dan kan de door MT fysio aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (FG) gecontacteerd worden. U kunt ons secretariaat bereiken via [email protected].

Klachten

Ook voor klachten kunt u contact opnemen met [email protected]. Contactgegevens van de praktijk zijn als volgt:

MT Fysio
Schildstraat 46
6444 XM Brunssum

045-5214753

 

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

MT Fysio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Download pdf bestand